Skip to content

Vi går i bräschen för miljön

Vi vill med våra maskiner komplettera och utveckla människors kompetens och se till att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt. Som helhetsleverantör är det vår uppgift att skapa perfekta arbetsplatser.

Vi är en nytänkande och expan­siv kon­cern som bedriv­er uthyrn­ing av bland annat lif­tar, byg­gmask­in­er, anläg­gn­ings­mask­in­er och bodar. Vi erb­jud­er även tjän­ster som etablering/​montage av bodar, ställ­ning, fall­sky­dd, byg­gström samt till­han­dahåller utbild­ningar inom bygg, indus­tri, anläg­gn­ing och even­e­mang. Vi finns rep­re­sen­ter­ade på 15 adress­er runt om i lan­det, var­av 14 sty­ck­en är hyr­center och en adress är hyrkontor. 

Majoriteten av våra kun­der finns inom den sven­s­ka byg­gin­dus­trin. Men vi har även kun­der inom indus­tri, even­e­mang och den offentli­ga sektorn.

Genom att erb­ju­da en fräsch mask­in­park ger vi våra kun­der nya och effek­ti­va mask­in­er. Vi går i bräschen för att ska­pa miljövän­li­ga byggarbetsplatser.

Vi är kvalitetscer­ti­fier­ade enligt ISO 9001 och miljöcer­ti­fier­ade enligt ISO 14001. Vi är ock­så medlem­mar i bran­schor­gan­i­sa­tio­nen Swedish Rental Asso­ci­a­tion (SRA) som verkar för att upprät­thål­la pre­ven­ti­va och effek­ti­va arbetsformer.

I vår långsik­ti­ga affärsstrate­gi ingår ett etiskt, socialt och miljömäs­sigt ans­varsta­gande, som hjälper oss att nå vår vision sam­tidigt som vi bidrar till en håll­bar samhällsutveckling.

Vår vision

  • 2019 ska Stavdal vara Sveriges mest kompetenta och serviceinriktade maskinuthyrare inom bygg och anläggning, industri samt evenemang. Vi ska vara kända för att leva upp till våra ledord och för vår exceptionella service och kompetens.

Vårt grundkrav i detta arbete är att följa gällande internationella konventioner och nationella lagar samtidigt som vi utgår från våra ledord: personlig, kompetent, fräscha maskiner och handlingskraftig.

Vårt ansvarstagande för att bidra till en hållbar samhällsutveckling sammanfattas i Stavdals uppförandekod som är baserad på FN:s Global Compact.

Våra ledord #

Vi utgår från alla människor lika värde och har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller annat skäl. Att vara anställd hos oss innebär både skyldigheter och rättigheter. Våra medarbetare ska känna till våra mål och arbeta resultatinriktat för att målen ska uppnås. Som anställd vid företaget förväntas du agera och arbeta efter våra ledord:

Personlig #

Vårt mål är att ge våra kunder personlig och förstklassig service så att de ska kunna fokusera på sina uppgifter. Som samarbetspartner tar vi det fulla ansvaret för att all utrustning har den senaste teknologin. Vi har hög kompetens och ger de råd kunden behöver. Vi finns representerade på många orter i Sverige och kan därför erbjuda personlig service och mycket snabb inställelsetid.

Kompetent #

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga när de hyr hos oss. Med vår kunskap inom liftar och byggmaskiner kan vi garantera rätt sak på rätt plats. Vi är även rådgivande i stora projekt. Vi kan garantera den säkerhet som företaget behöver. För att ytterligare stärka säkerheten erbjuder vi utbildningspaket.

Handlingskraftig #

Vi har ett handlingskraftigt nytänkande och levererar helhetslösningar. Vi letar hela tiden efter nya lösningar för våra kunder. Våra medarbetare på Stavdal är proffs. Det innebär att vi har kunskap och handlingskraft att fatta egna beslut. Stavdal ägs av den egna ledningen och är inte beroende av någon större koncern.

Fräscha maskiner #

Stavdal AB har en stor och modern maskinpark. Vi ser till att kunden får nyservade, fräscha och säkra maskiner.