Skip to content

Hållbarhet för Stavdal

Under 2018 fick vi på nära håll se effekterna i Sverige när många delar av landet drabbades av svår torka och svårsläckta skogsbränder. I samband med den ökande rapporteringen om klimatförändringar växer även oron hos befolkning, framförallt hos barn och unga.

Enligt Sifos undersökning ”Klimatbarometern” från 2017 tänker sex av tio unga, mellan 16–25 år, på klimatförändringen minst en gång i veckan och oroar sig över klimatets påverkan på framtiden. Ungdomsbarometern visar att jämställdhet och miljö är det som engagerar mest.

Bildkälla: Shutterstock

Viktiga samhällsfrågor för unga

  • Ökad jämställdhet mellan könen

  • Miljö- och klimatfrågor

  • Ökade resurser till sjukvård och omsorg

  • Att motverka rasism

  • Ökade resurser till skolan


    Källa: UB 2017

Som samhällsaktör är det därför viktigt att vi tar vårt ansvar och ser vilken påverkan vi har och vad vi kan göra för att bidra till en minskad miljöpåverkan. Vi behöver ta ställning och visa hur vi bidrar till ett hållbart samhälle och kommunicera detta med vår omvärld.

För att utvärdera hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling, genomför Stavdal varje år en utvärdering av våra hållbarhetsaspekter, där vi identifierar risker och möjligheter inom våra verksamhetsområden. Arbetet görs ur ett helhetsperspektiv, det vill säga ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Där vi ser att vi har en påverkan, skapar vi styrning och mätningar för att kunna minska vår negativa effekt. Risker elimineras och möjligheter utvecklas.

Som maskinuthyrare är dock vår största miljöpåverkan av positiv karaktär, eftersom den bidrar till en delningsekonomi, som gynnar både ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

I Stavdals hållbarhetsarbete finns kopplingar till de globala målen, läs mer här.

Det är naturligtvis också självklart för oss att ställa oss bakom de nationella målen och den färdplan som bygg- och anläggningssektorn tagit fram för att nå en klimatneutral värdekedja.

Vi har fortfarande en lång resa framför oss och ser oss själva som nybörjare med mycket att lära. Vi inser att vår ambition att bidra till en klimatomställning innebär många utmaningar som kräver väl genomfört grundarbete, tydligt fokus och stark kommunikation, såväl internt som externt.

Samtidigt som vi ser många utmaningar ser vi även fantastiska möjligheter att skapa nya affärsmöjligheter, stärka vårt varumärke, bidra till en attraktiv arbetsplats och framför allt bidra till ett hållbart samhälle och en välmående planet för kommande generationer.

Marie Lindkvist,
Hållbarhet & Kvalitetsansvarig